Naujienos

Lietuvos Edukologijos Universitetas Kuriame Lietuvos Ateiti Dar Trans

UAB “DAR TRANS” ES finansuojamas projektas     

Projektas  "UAB „DAR TRANS“ kūrimo socialinės klasterystės galimybių studija" (projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-03-888) – tai UAB „DAR TRANS“ inicijuotas projektas, skirtas didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinant ir vykdant inovacinę veiklą, bei stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

UAB „DAR TRANS“  įgyvendina iš dalies ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto  “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „INOČEKIAI LT”, uždavinį „padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė:  5792,40 Eur
Finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas
Projekto trukmė: 2014 m. rugsėjo mėn. - 2015 m. kovo mėn.

Siekiant plėtoti socialinės  klasterystės galimybes, Lietuvos edukologijos universiteto  mokslininkų komanda verslo organizacijai UAB „DAR TRANS“ parengė galimybių studiją, kuri padės organizacijai priimti reikalingus sprendimus dėl inovatyvių paslaugų pasiūlos bei tolimesnės plėtros projektuojant socialinę klasterystę.

Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, parengiant galimybių studiją, kurios pagrindu būtų sudarytos prielaidos diegtis socialinės klasterystės strategiją.

Projekto metu buvo pasiekti šie rezultatai:

  1. Parengta galimybių studija;

1.1.   Atliktas situacijos vertinimas plėtoti įmonės veiklą socialinės klasterystės kontekste. Atlikti galimumo tyrimai ir poreikio įvertinimas;

1.2.   Parengta tyrimo metodologija ir įgyvendinimo planas. Įvertinti poreikiai, pateiktas tyrimų instrumentarijus ir parengtas įgyvendinimo planas, kuris sudarė prielaidas sprendimui, kuris geriausiai patenkina identifikuotus tikslinės rinkos poreikius.

1.3.   Adaptuota tyrimo metodologija. Įvertintas sukurtos metodologijos tinkamumas tyrimo objektui, įvykdytas jo taikymas ir pilotavimas;

1.4.   Tyrimo metu gauti duomenys susisteminti ir apibendrinti, pateiktos išvados ir rekomendacijos tolimesnei veiklos strategijos plėtrai socialinėje klasterystėje.

Projekto metu gauti rezultatai sudarys prielaidas įmonei  UAB „DAR TRANS“ sustiprinti ir užtikrinti plėtrą, įgyvendinant socialinės klasterystės strategiją. Todėl darytina išvada kad projektas yra sėkmingai įgyvendintas ir visi užsibrėžti tikslai pasiekti.